Hero afbeelding Tarieven en voorwaarden
No cure - no fee
 • geen uurtje factuurtje
 • incasso op basis van provisie
 • wij delen het risico met u
95% success
 • volledige betaling door debiteuren
 • incl. hoofdsom
 • rente
 • onze provisie en alle kosten
Meteen actie
 • geen getreuzel, maar doorpakken
 • meteen sommatie en daarna meteen rechtszaak
Advocaten expertise
 • rechtszaak, beslaglegging en faillissement tegen debiteur mogelijk
 • ook boven € 25.000,-

Wanneer uw klant iets bij u koopt of een dienst bij u afneemt, dan moet hij uiteraard ook de rekening daarvoor betalen.

Vaak maken partijen afspraken over de betalingstermijn. Deze betalingstermijn is vaak 14 of 30 dagen.

Het is gebruikelijk en vaak ook beleefd om na het verstrijken van een betalingstermijn eerst een herinnering te sturen.

Betaalt uw klant nog steeds niet? Dan kunt u de debiteur schriftelijk aanmanen. U maant uw klant schriftelijk aan om binnen de gestelde betalingstermijn te betalen. U waarschuwt uw klant dat, wanneer hij niet op tijd betaalt, u rente en incassokosten in rekening zult brengen.

Uw klant betaalt niet na uw aanmaning?

Zodra de betalingstermijn uit uw aanmaning is verstreken, treedt 'verzuim' in en moet uw klant ook de rente en incassokosten betalen. Dat is logisch. U moet een incassobureau, een deurwaarder of een advocaat aan het werk zetten om de openstaande factuur te innen. Hieraan zijn kosten verbonden. Omdat de debiteur het zo ver laat komen door niet te betalen, is deze aansprakelijk voor de incassokosten en de rente.

Dien hier uw vordering ter incasso in.

Incassokosten

Contractuele incassokosten

Wat een schuldeiser aan incassokosten in rekening mag brengen is vaak bepaald in zijn Algemene Voorwaarden. Uitgangspunt is wel dat deze Algemene Voorwaarden tijdig aan de klant zijn overhandigd (aan hem zijn gegeven of 'ter hand zijn gesteld') en dat zij bij het sluiten van de overeenkomst van toepassing zijn verklaard.

Wettelijke incassokosten

Zijn er twijfels over de toepasselijkheid van uw Algemene Voorwaarden? Dan gelden de tarieven van het 'Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten'.

De incassotarieven zijn als volgt:

Hoofdsom Percentage Bedrag
Tot en met € 2.500 15 minimaal € 40,-
Van € 2.500,- tot en met € 5.000 10 € 375,-
Van € 5.000,- tot en met € 10.000 5 € 675,-
Van € 10.000,- tot en met € 200.000 1 € 875,-
Boven de € 200.000 0,5 € 2.775,-
Maximaal cumulatief € 6.775,-

Wij maken duidelijke afspraken met u. Onze tarieven zijn redelijk en transparant. En wij rekenen meteen na het einde van een incasso met u af.

Steenbergen Incasso betekent voor u:
Geen risico's, geen getreuzel en geen gedoe! Wel snelheid, prioriteit, service en resultaat!

Rente

Contractuele rente

In veel Algemene Voorwaarden staan bepalingen waarin de rente wordt bepaald die kan worden berekend. Dit is veelal een hoger percentage dan de wettelijke (handels)rente. Soms wordt bepaald dat de rente een minimumbedrag heeft. De rente start als het ware op dat minimumbedrag.

Wettelijke rente

Wanneer uw Algemene Voorwaarden geen bepalingen heeft met betrekking tot de te berekenen rente, dan geldt de wettelijke (handels)rente. Deze rente is hoog en schommelt een aantal jaren rond de 8%.

Bij ons is incasso altijd maatwerk. Op die manier wordt onze expertise snel en efficiënt ingezet.

Tarieven

Wij incasseren uw vordering snel en efficiënt. Wij beperken ons niet tot standaard briefjes en dan maar afwachten. Wij gaan echt met uw incasso aan de slag, actief en creatief! Met maar één doel: de betaling van uw facturen. We leggen contact met uw debiteur, maken afspraken en daar houden we hem aan. Onze aanpak leidt tot resultaat!

Wij maken duidelijke afspraken met u. Onze tarieven zijn redelijk en transparant. En wij rekenen meteen na het einde van een incasso met u af.

Steenbergen Incasso betekent voor u:
Geen risico's, geen getreuzel en geen gedoe! Wel snelheid, prioriteit, service en resultaat!

Wat is een incassozaak?

 • Een geschil over onbetaalde facturen
 • zonder reële betwisting of tegenvordering
 • zonder inhoudelijk geschil
 • zonder ingewikkelde juridische aspecten

Heeft u vragen?

Bel gerust:

+31 (0)252 225253

U kunt ook op deze manieren uw incasso indienen:

Per e-mail: info@steenbergenincasso.nl